♦ Thời gian áp dụng: Áp dụng từ 23/08/2017 cho đến khi có thông báo mới từ Chủ Đầu Tư

♦ Dự kiến bàn giao ngày 20/11/2017